Manipüle Edilmemiş Eşya Belgesi Ne Demek ?

Manipüle Edilmemiş Eşya Belgesi Ne Demek ?

Manipüle Edilmemiş Eşya Belgesi Ne Demek ?

Manipüle Edilmemiş Eşya Belgesi Ne Demek ?

Manipüle Edilmemiş Eşya Belgesi kısaca transit geçen eşyanın doğrudan nakledildiğinin taşıyıcı veya gönderici firma tarafından sağlanan bilgilerin yer aldığı, söz konusu bilgilerin doğru ve geçerli olduğunun beyan edildiği ve bu bilgilerin Gümrük İdaresi nezdinde onaylandığını gösteren bir belgedir.

 

Non Manipulation Certificate - Manipüle Edilmemiş Eşya Belgesi T.C. Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2009/112 numaralı genelgesine atıfla aşağıda detayları bulunan yazı ile tüm detayları bildirilmiştir.

 

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.13.00-010.06.01
Konu : Manipüle Edilmemiş Eşya Belgesi (Non Manipulation Certificate-NMC)
 
GENELGE
(2009/112)
 
2001/3485 sayılı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar’ın 22 inci maddesinde “doğrudan nakliyat kuralı” düzenlenmiştir. Anılan maddenin ikinci fıkrasında; birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde yer alan hükümlerin yerine getirildiğinin, ithalatçı ülkenin gümrük yetkililerine ispatının hangi belgeler yoluyla yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Bu belgeler arasında; transit ülkesinin gümrük yetkililerince düzenlenen, ürünlerin tam bir tanımını veren, boşaltma ve tekrar yükleme tarihlerini ve uygulanabildiği durumlarda kullanılan gemi veya diğer nakil araçlarının adlarını belirten ve transit ülkesi içinde eşyanın hangi koşullarda kalmış olduğunu belgeleyen bir sertifika bulunmaktadır.
Bu çerçevede; ülkemiz üzerinden transit geçen eşyanın doğrudan nakledilmiş sayılması ve bunun ithalatçı ülkeye ibraz edilmesi amacıyla; ürünlerin tam bir tanımını veren, boşaltma ve tekrar yükleme tarihlerini ve kullanılan gemi veya diğer nakil araçlarının adlarını belirten ve transit ülkesi içinde eşyanın gümrük gözetimi altında bulunduğu ve iyi koşullarda muhafaza edilmesine yönelik işlemler dışında başka bir işlemden geçmediğini, herhangi bir Ģekilde değişime veya manipülasyona tabi tutulmadığını göstermek ve uygulama birliği sağlamak amacıyla Manipüle Edilmemiş Eşya Belgesi/Non Manipulation Certificate (NMC) hazırlanmıştır. Bu belge transit geçen eşyanın doğrudan nakledildiğinin taşıyıcı veya gönderici firma tarafından sağlanan bilgilerin yer aldığı, söz konusu bilgilerin doğru ve geçerli olduğunun beyan edildiği ve bu bilgilerin Gümrük İdaresi nezdinde onaylandığını gösteren bir belgedir.
Söz konusu belge düzenlenirken şu hususlara dikkat edilecektir;
1- Belge, biri gümrük idaresinde, diğer nüshası firmada kalmak üzere 2 nüsha olarak düzenlenecektir.
2- Belgenin kayıt altına alınmasını sağlamak bakımından kayıt numarası verilecektir.
3- Belgenin taşıyıcı/gönderici veya bunların temsilcileri tarafından ekte yer alan nüshaya bağlı kalınmak kaydıyla bilgisayar ve diğer yazılı ortamlarda düzenlenmesi mümkün olup imza ve mühür mutlaka yer alacaktır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
 
Maksut METE
Müsteşar
 
DAĞITIM: Merkez ve Taşra TeĢkilatına
 
EKLER:
Ek-1: Manipüle Edilmemiş Eşya Belgesi (NMC) NON MANIPULATION CERTIFICATE
MANİPÜLE EDİLMEMİŞ EŞYA BELGESİ (NMC) ISSUED BY TURKISH CUSTOMS
(TÜRK GÜMRÜK İDARESİNCE DÜZENLENMİŞTİR)
No:
 
1. Name and Adress of the Transporter/Freight Forwarder/Taşıyıcı/Gönderici İsim ve Adresi:
2. Details of Consignment/Taşınan Yüke İlişkin Bilgiler:
a) a) Description of Goods (HS Code, Amount etc.)/Eşyanın Tanımı (Armonize Sistem Kodu,
Miktar v.b):
b) Name of Vessel and Voyage no/Araç adı ve Sefer Sayısı:
c) Bill of Lading No/Taşıma Belgesi No:
d) Final Destination/Varış Yeri:
e) Date of Arrival/Varış Tarihi:
f) Date of Departure/Çıkış Tarihi:
 
3. Declaration by Transporter/ Freight Forwarder/Taşıyıcı/Gönderici Beyanı:
I/We declare that
a) the goods describe above were transhipped to the above final destination from
Turkey without any alteration/manipulation and/
yukarıda belirtilen eşyanın, herhangi bir değişmeye/manipülasyona tabi tutulmadan
Türkiye’den, belirtilen varış yerine taşınmış olduğunu;
b) all information provided for above is true and current/
yukarıda belirtilen tüm bilgilerin doğru ve geçerli olduğunu
Beyan ederim.
 
Name/İsim:
Signature/İmza:
Date/Tarih:
company
stamp/firma
mührü
4. Certification by Turkish Customs/Gümrük İdaresinin Onayı:
Within the informations mentioned above, we certify that the declaration by
transporter/freight forwarder is true and current/.Yukarıda yer alan bilgiler çerçevesinde,
taşıyıcı/göndericinin beyanı doğru ve geçerlidir.
This certificate is issued without any prejudice or liability whatsoever on our part
arising from any circumstances./Bu belgenin düzenlenmesi nedeniyle ortaya çıkacak
herhangi bir durum için mesuliyet kabul edilmez.